WELCOME TO FORENSIC SCIENCE LABORATORY RECRUITMENT -2017.

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2017

(ONLY HYDERABAD KARNATAKA REGION CANDIDATES ARE ELIGIBLE TO APPLY)

Notification No.68 /Recruitment-2/2017 -18

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁjUÀ¼À(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2017

( ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ )

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 68/£ÉêÀÄPÁw -2/2017-18

Provisional Select List has been Uploaded.

APPLICATION FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS (MEN & WOMEN) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2017

(ONLY HYDERABAD KARNATAKA REGION CANDIDATES ARE ELIGIBLE TO APPLY)

Notification No.60 /Recruitment-2/2017 -18

£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁjUÀ¼À(¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2017

( ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ )

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 60/£ÉêÀÄPÁw/2017-18

INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS FOR FILLING UP OF ONLINE APPLICATIONS FOR THE POST OF SCIENTIFIC OFFICERS IN FSL, BANGALORE AND ITS REGIONAL UNITS :

«¢ü «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C¢üPÁjUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÉ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :

Applicants can fill and submit the online application from 16-01 -2018 to 30-01-2018

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-2018 jAzÀ 30-01-2018gÀ ªÀgÉUÉ CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï-¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ

 • Documents to be kept ready before filling up Application Form. You are advised to ensure that the following documents are with you before you start filling up the application form /Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß CªÀ±ÀåPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä §½ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
 • Date of Birth Certificate - Fill up your DOB as shown in the SSLC or Equivalent Examination Certificate.
  d£Àä ¢£ÁAPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ - J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°ègÀĪÀAvÉ d£Àä ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • Category Certificate – Applicant claiming, SC/ST/01/2A/2B/3A/3B reservation and also those claiming horizontal reservation viz., Rural, Kannada Medium, Project Displaced Person, Hyderabad – Karnataka & Ex-Servicemen should possess category certificates. Please ensure that the Certificates are in order, current, not expired and well with in the last date as prescribed in the notification (30.01.2018) and duly signed by the Competent Authority.
  eÁw ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ – CAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥À.eÁ/¥Àæ.¥ÀA/¥ÀæªÀUÀð-01/2J/2©/3J/3© «ÄøÀ¯Áw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄvÀ® «ÄøÀ¯ÁwAiÀiÁzÀ UÁæ«ÄÃt, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ, ºÉÊzÁæ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ°è CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÀæªÀÄzÀ°èªÉAiÉÄÃ, ZÁ°ÛAiÀÄ°èªÉAiÉÄÃ, ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀVzÉAiÉÄà (30.01.2018) ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉAiÉÄà ºÁUÀÆ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ SÁvÀj¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • In case of Ex-Servicemen apart from eligible qualification certificate, they should also have Discharge Certificate / No Objection Certificate. Please keep your Date of Joining and Date of Discharge from the Army/Navy/Air Force, ready so that you may fill up the details against the relevant columns in the Application Form without making mistake.
  ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVzÀÝ°è CºÀð «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ®èzÉ, ¸ÉÊ£Àå «AiÉÆÃd£É ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ¤gÁ¥ÉÃPÀëÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆzÀ¼À/£ËPÁzÀ¼À/ªÁAiÀÄÄzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÊ£ÀåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊ£Àå¢AzÀ «AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gÉ¢lÄÖPÉÆAqÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è£À PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à®èzÉ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
 • In case of Children of Ex-servicemen claiming reservation under permanent disability or death of ex-servicemen persons while in service, they should obtain dependant certificate from the competent authority of defense and also letter from sainik board and ensure the certificate issued is in order for claiming such reservation.
  ¸ÉêÉAiÀÄ°è ±Á±ÀévÀªÁV CAUÀ«PÀ®vÉ CxÀªÁ ªÀÄÈvÀ ºÉÆA¢zÀ ¸ÉʤPÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ¸À±À¸ÀÛç ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPï ¨ÉÆÃqÀð¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀvÀæªÀÅ ¹AzsÀĪÁVzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ.
 • You should possess a soft copy of your passport size photo, signature & Identity card separately in jpeg/gif format. The size should not exceed 250kb each. Please note that if the type of file is not in jpeg/gif format, the system will reject the same and you may not be able to ‘complete’ the process of filling up of the remaining details of the application form.
  jpeg CxÀªÁ gif £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ¸Á¥sïÖ PÁ¦AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ : ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ UÁvÀæªÀÅ 250 PÉ© «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ , ¸À» ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄÄ Jpeg CxÀªÁ gif £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÆtð UÉƽ¸À®Ä’ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • You should possess a soft copy of your each certificates (Kannada Medium, PDP, Rural, Exservicemen, Category certificates, Hyderabad- Karnataka Region Reservation Certificate, Work Experience ( NOC) & Research Experience along with the SSLC, MSc Degree or M.Tech Degree marks card and convocation certificate ) separately in jpeg/gif format. The size should not exceed 250 kb each. Please note that if the type of file is not in jpeg/gif format, the system will reject the same and you may not be able to ‘complete’ the process of filling up of the remaining details of the application form.
  jpeg CxÀªÁ gif £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼ÀÆ (PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ, ¦r¦, UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw, eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ,, ºÉÊzÁæ¨Ázï- PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀ «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ jøÀZïð C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀægÀ ( JA.J¸ï.¹ CxÀªÁ JA.mÉPï ¥ÀzÀ« (WÀnPÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ) ¸ÀºÀ ¸Á¥sïÖ PÁ¦AiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ. zÀAiÀÄ«lÄÖ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èj¹ : ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À UÁvÀæªÀÅ 250 PÉ© «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ. F J¯Áè ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄjpeg CxÀªÁ gif £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è E®èzÉà EzÀÝ°è CzÀ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæªÀÅ wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CfðAiÀÄ°è ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÆtð UÉƽ¸À®Ä’ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • Candidates all experience certificate should be obtained from the concerned Competent Authority.
  C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉ¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝÝ.

Filling up of Application Form / Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w :

 • You should not leave any column in the Application Form blank and all fields are mandatory which shown as * . Otherwise the system will not permit you to upload the application.
  ¤ÃªÀÅ CfðAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ®A£ÀÄß SÁ° ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÁ®AUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . SÁ° ©lÖ°è PÀA¥ÀÆålgï ¹¸ÀÖªÀiï ¤ªÀiUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅ¢®.
 • Based on the details you furnish, the system will inform you whether you are eligible to apply or not.
  ¤ÃªÀÅ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ, ¤ÃªÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÉ CxÀªÁ C£ÀºÀðgÉ JA§ §UÉÎ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ w½¸ÀÄvÀÛzÉ.
 • It may be noted that the fee payable for GM, Cat- 2A, 2B, 3A & 3B candidates, is Rs. 250/- and for SC, ST and Cat-01 candidates it is Rs.100/- including bank/ Post Office service charges.
  ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð, ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J, 3© C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀÆ. 250/- ªÀÄvÀÄÛ ¥À.eÁ., ¥À.¥ÀA., ¥ÀæªÀUÀð-01 C¨sÀåyðUÀ½UÉ gÀÆ.100/- UÀ¼À ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃj ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ.
 • After you fill in all the details and if you are eligible to apply, only then you will be allowed to print the challan.
  ¤ÃªÀÅ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄUÉ ZÀ®£ï£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 • New User should pass through the following 2 stages for submitting the application which is as follows:
  ºÉƸÀ CfðzÁgÀgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä F PɼÀV£À 2 ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ:

Stage-1 / ºÀAvÀ-1:

 • For New User, you need to select “New Application” link from the menu. Then you have to go through the instruction and check the box given.
  ºÉƸÀ CfðzÁgÀgÀÄ Cfð ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄ£ÀÄ LlA¤AzÀ ‘ ºÉƸÀ Cfð’ °APï DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ZÉPï ¨ÁPïì£ÀÄß MwÛ¨ÉÃPÀÄ
 • You will get the prescribed Application Registration Form.
  ºÉƸÀ CfðzÁgÀgÀÄ ¤UÀ¢vÀ Cfð £ÉÆAzÀt £ÀªÀÄÆ£É ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛÃj.
 • This will display your application detail fields to be filled in the Application Form.
  EzÀÄ ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • Upload all relevant documents, certificates, photo, signature and Identity Card separately and where ever necessary.
  ¤ªÀÄä J¯Áè zÁR¯Áw, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, ¨sÁªÀavÀæ , ¸À» ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß J°è CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÆà C°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • To upload the certificate, documents, photo & signature in jpeg format you will get a popup window, where you will find 'browse/choose ' button to select jpeg from your local disk/system.
  ¤ÃªÀÅ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ, zÁR¯Áw, ¥ÉÆÃmÉÆà ªÀÄvÀÄÛ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä ¥Á¥ï C¥ï «AqÉÆà (popup window) zÀ°è£À ¨ÉÆæÃ¸ï §l£ï£ÀÄß MwÛ ¤ªÀÄä ¯ÉÆÃPÀ¯ï r¸ïÌ / ¹¸ÀÖA¤AzÀ ¤ÃªÀÅ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀîªÀ ¥sÉʯï£ÀÄß MvÀÛvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • After selecting your photo/signature/Identity card/certificates picture file, you need to select 'upload' button to upload your photo/signature/ Identity Card /Certificates file.
  ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ ¸À» , UÀÄgÀÄw£À aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À avÀæzÀ PÀqÀvÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ / ¸À»/ UÀÄgÀÄw£À aÃn/¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä C¥ï¯ÉÆÃqï §l£ï£ÀÄß ¤ÃªÀÅ CUÀvÀåªÁV DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
 • Once you fill up all the details and if you are found eligible, then you will be permitted to print the challan form which is in triplicate. For taking print out of Payment Challan of SBI or Post Office, ensure that the print layout is in PORTRAIT mode and Paper size of the Printer is A4 size in your printer.
  ¤ÃªÀÅ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÉÄïÉ, Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðgÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ, ¤ªÀÄUÉ wæ¥ÀæwAiÀÄļÀî ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï £ÀªÀÄÆ£É ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. wæ¥ÀæwAiÀÄļÀî ZÀ®£ï£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¤ªÀÄä ¦æAlgï ¥ÉÃeï ¯ÉÃOl£ÀÄß PORTRAIT ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃ¥Àgï ¸ÉÊeï A4 DVzÉAiÉÄAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹PÉƽî.
 • After taking the print-out of the challan, the Applicant has to put date and signature in all the three places of the challan and remit the requisite amount at the designated SBI or Post Office branches during the working hours.
  CfðzÁgÀ£ÀÄ ZÀ®£ï£À°è ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£ï£À ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸À» ªÀiÁr, ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¯ÁzÀ J¸ï.©.L CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ±ÁSÉUÀ¼À°è PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • While remitting the amount, please ensure that the bank / Post Office mentions your Application No. against the payment entry in their books and in turn, make a journal number entry bank’s branch code and the date of payment in the corresponding column of the challan. Otherwise it will not be possible to correlate your payment with our data.
  ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÁUÀ, ¤ªÀÄä Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ jf¸ÀÖgï ¥ÀĸÀÛPÀ/ PÀA¥ÀÆålgï£À°è zÁR°¹PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ SÁvÀj¥Àr¹ PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ZÀ®£ï£À°è ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉPÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ d£Àð¯ï £ÀA§gï, ¨ÁåAQ£À ¨ÁæAZï PÉÆÃqÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß RÄzÁÝV §gÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæ ¥Àr¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. E®è¢zÀÝ°è, ¤ÃªÀÅ ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä zÁR¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • Two copies of challan except applicant's copy should be retained in the bank / Post Office and the applicant's copy should be collected by the candidate.
  C¨sÀåyðAiÀÄÄ , C¨sÀåyðAiÀÄ ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ, C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ G½zÀ JgÀqÀÄ ZÀ®£ï ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß (¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃj ºÁUÀÆ £ÉêÀiPÁw PÀbÉÃjAiÀÄ ¥Àæw) ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃj£ÀªÀgÀÄ G½¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • The applicant, after remitting the amount in the concerned bank / Post Office, the application submitting process is completed.
  CfðzÁgÀ£ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄà ¥ÉÆtðUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
 • Applicant need to click/use print preview button option to view the application form and verify whether the particulars are filled correctly and properly, if not use the “EDIT” button option for making necessary changes. After this you are allowed to take the printout of the Registered Application Form for your future references by accessing the button 'Print Application'.
  ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀÄÄ£ÉÆßÃl/¥ÀƪÀð«ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ CfðAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ, ¦æAmï §l£ï£ÀÄß MvÀÄÛªÀ ªÀÄÆ®PÀ Cfð ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ CfðAiÀÄÄ vÀ¥ÁàVzÀÝgÉ/¸ÀjAiÀiÁV®è¢zÀÝgÉ Jrmï §l£ï£ÀÄß MvÀÄÛªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ¥ÁàVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹, CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀgÀ £ÀAvÀgÀ ‘¦æAmïC¦èPÉõÀ£ï’ §l£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä zÁR¯ÉUÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
 • For taking printout of the Application, ensure that the print layout is in PORTRAIT mode and Paper Size of the Printer is in A4 size.
  ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt(¦æAmï)ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ªÀÄä UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ¦æAlgï ¥ÉÃeï ¯ÉÃOmï£ÀÄß PORTRAIT ªÉÆÃqï£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃ¥Àgï ¸ÉÊeï A4 DVzÉAiÉÄAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹PÉƽî.
 • While applicant uploading all relevant document must be clear and visible manner other wise your application documents will not be considered.
  C¨sÀåyðAiÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè «Ä¸À¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ , J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ºÁUÀÆ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • After completion of application forms , the prescribed payment of fee must be remitted through challan to Bank or Post office.
  Cfð ¥ÀÆtðUÉƽ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 • After payment is made , candidate can visit our website after two day to take the application copy.
  ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ ªÀÄgÀÄ¢£À/JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 • Candidate while applying the online application faces any problem/ difficulty, can contact our recruitment help number 080-2294-3346 for assistance. D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÁAwæPÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå: 080-2294-3346UÉ PÀgÉ ªÀiÁr CUÀvÀå ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
 • • Once application fee is remitted, at any stage the fee will not be refunded.
  MªÉÄä ¥ÁªÀw¹zÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtUÀ½AzÀ®Æ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • Candidate claiming reservation certificate should be in prescribed format as shown in the notification and certificate must be obtained on or before last date of submitting the application.
  «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ
 • The candidate should not send any documents related to the application through the Post office or by person to the recruitment office.
  AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ®PÀªÁUÀ° CxÀªÁ ªÀÄÄzÁÝA DV £ÉêÀÄPÁw PÀbÉÃjUÉ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÝ®è.
 • The candidate must produce all relevant documents along with printed application for with payment made challan copy at the time of verification otherwise document will not be considered for verification.
  DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ J¯Áè CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÁR¯É ¥Àj²Ã®£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ ZÀ®£ï£À C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdÄgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. vÀ¦àzÀÝ°è zÁR¯É ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
 • ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÆ̼À¥ÀqÀĪÀ (¸ÀܽÃAiÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÉÊ-PÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ: £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀéAiÀÄA WÉÆövÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀgÀAvÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÁvÁÌ°PÀªÁV DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÁR¯Áw ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (C£ÀħAzsÀ-J) ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ MAzÀÄ Cr n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ.
 • Once online application is submitted, it cannot be modified and if any changes are require to be made , candidate can submit fresh application.
  MAzÀÄ ªÉÃ¼É C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀ £ÀAvÀgÀ wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀ CUÀvÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ°è ºÉƸÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹ ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ
 • You need to click 'I Agree' check box to complete your registration of application.
  ¤ÃªÀÅ £ÉÆAzÀt ¥ÀÆtðUÉƽ¸À®Ä “£Á£ÀÄ M¦àgÀÄvÉÛãɔ JA§ ¨ÁPïì£ÀÄß QèPï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
 • Applicant need to click/use print preview button option to view the application form and verify whether the particulars are filled correctly and properly, if not use the “EDIT” button option for making necessary changes. After this you are allowed to take the printout of the Registered Application Form for your future references by accessing the button 'Print Application'.
  ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀÄÄ£ÉÆßÃl/¥ÀƪÀð«ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ CfðAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÉ, ¦æAmï §l£ï£ÀÄß MvÀÄÛªÀ ªÀÄÆ®PÀ Cfð ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ CfðAiÀÄÄ vÀ¥ÁàVzÀÝgÉ/¸ÀjAiÀiÁV®è¢zÀÝgÉ Jrmï §l£ï£ÀÄß MvÀÄÛªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ¥ÁàVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹, CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. EzÀgÀ £ÀAvÀgÀ ‘¦æAmïC¦èPÉõÀ£ï’ §l£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä zÁR¯ÉUÁV ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
 • For taking printout of the Application, ensure that the print layout is in PORTRAIT mode and Paper Size of the Printer is in A4 size.
  ¤ªÀÄä CfðAiÀÄ ªÀÄÄzÀæt(¦æAmï)ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ªÀÄä UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ¦æAlgï ¥ÉÃeï ¯ÉÃOmï£ÀÄß PORTRAIT ªÉÆÃqï£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃ¥Àgï ¸ÉÊeï A4 DVzÉAiÉÄAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹PÉƽî.

Note / ¸ÀÆZÀ£É:

 • When the Applicant views both kannada and english version in the application format, application labels will be displayed in Kannada, but the details of the application have to be filled in English Language only.
  C¨sÀåyðAiÀÄÄ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ, £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¯Éç¯ïUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ©üvÀÛgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ, DzÀgÉ C¨sÀåyð CfðAiÀÄ£ÀÄß EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • The Candidate can use the “REPRINT APPLICATION” in the main menu option to take any number of copies of the Registered Application.
  C¨sÀåyðAiÀÄ £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä “CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¸ÀÄ” °APï£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • The Applicant may fill in their application and generate the challan on or before 30.01.2018.
  C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:30.01.2018 gÉƼÀUÉ Cfð ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAPï ZÀ®£ï£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
 • The applicant must remit the fees at the designated bank on or before 02.02.2018 during bank/ Post officer working hours.
  C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀÆa¸À¯ÁzÀ ¨ÁåAPï£À°è ¢£ÁAPÀ:02.02.2018 CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

Continue Your Application